×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

عاشق دريا

فردين

× اين وبلاگ خصوصي(و نه عمومي) بوده و با همين عنوان و صرفا براي مخاطبان خاص تعريف شده،و تابع قوانين وبلاگهاي خصوصي است،بخش محتوائي تماما نوشته،ترجمه يا گردآمده توسط فردين مدير اين وبلاگ ميباشد.هرگونه رونوشت واستفاده از محتواي نوشتاري و تصويري براي هيچكس مجاز نيست و هرگونه نقل قول و غيره تحت هرعنوان وانتقال به ديگر وبلاگها يا فضاهاي مجازي،عمدا يا سهوا توسط هر شخص و مقامي بدون اطلاع و اذن مديراين وبلاگ غير قانوني و مجرمانه تلقي شده و عنداللزوم در مراجع صالحه و قانوني قابل پيگرد است،مضافا براينكه نگارنده در قبال هرگونه رونوشت يا باز نشر مطالب بدون رعايت موارد فوق از خود سلب مسئوليت كرده و مرتكب شخصا پاسخگوي عواقب و خسارات معنوي و قانوني متعاقب و مرتبط خواهد بود
×

آدرس وبلاگ من

asheghedaryaa.goohardasht.com

آدرس صفحه گوهردشت من

goohardasht.com/fardin1347

?????? ???? ?????? ???? ????? ????? ??? ????

?? ?? ی? ??? ?? ??ی? ?? ? ??? ??? ?? ?? ??? ??ی? ?? ? ???

?? ?? ی? ??? ?? ??ی? ?? ? ???     ??? ?? ?? ??? ??ی? ?? ? ???       ????? ی ??? ????? ?? ??ی?       ???ی? ??? ?? ???? ?? ? ???        ی? ???? ?? ?? ? ?? ????        ?? ??ی ?ی?? ی ???? ?? ? ???        ?ی???ی ???ی ??? ??? ???          ?? ??? ???ی ???? ?? ? ???        ???? ????? ?? ?? ???? ???         ???? ی ?????? ?? ?? ?? ? ???        ???? ?? ?ی?ی ???? ???? ????        ????? ?? ???? ?? ?? ?? ? ???       ???ی ???? ??? ?ی?????      ??ی ???? ??ی ????? ?? ? ???         ????? ??ی? ??????ی ?ی ???      ???ی ?? ???? ?? ? ???

??? ? ???? ???? ??? ? ?????? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ????? ???? ????? ?? ?? ??? ???? ?? ? ???? ??????? .. ?????? ????? ????? ????? ???? ????? ???? ?? .. ?????? ??? ???? ??????? ?? ?? ??? ????? ?? ?????? ??? ?? .. ??? ????? ?????? ??? ???? ?? ??????? ?? ??? ???? ???? .. ??? ????? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ?????? .. ?????? ??????? ???? ?? ????? ??? ??? ?????? ??? ??? ? ?? ??? ?? ????? ?? ??????? ? ????? ??? ????? ???? ?? ???? ???????? ???? ! ?? ?? ?????? ????? ??? ??? ???? ?? ? ??? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ?????? ?? ??? . ?? ???? ?? ? ????? ?? ? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?????? ..??? ?? ??? ????? ???????? ?? ??? ???? ??? ?????? .. ??? ????? ? ?? ???? ???? ???? .. ??? ????? ??? ????? ?????? ????? .. ??? ?? ??? ????? ????? ???? .

??? ?? ?ی? ?? ??? ???ی?? ??ی?? ?ی?? ?ی??,?? ???????ی ?? ????ی? ??ی?? ?ی?? ?ی??... ?? ????u ?ی ??? ???ی ???? ?? ????? ????ی ?? ?ی?? ??ی ????? ?ی? ???????? ?????. ???? ?? ???? ??? ??ی ????ی ?? ?????ی??? ????? ?ی ???...???? ?? ???? ??? ?ی ???... ?? ???? ?ی ??? ?? ??? ?? ??ی???? ?ی ??? ?ی ???...?? ??? ?? ??? ?? ?ی ??? ?ی ???... ????ی? ??ی ?? ??ی? ?? ????? ?u???ی ????? ????? ?? ????ی ??? ??????? ?? ??ی? ??ی ??ی? ?? ?ی?? ??ی ?ی???ی... ??ی?ی ???? ??? ?ی? ?? ?? ?ی ??? ??ی? ????? ?ی ??????ی ????? ?ی ????? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ????? ?ی? ? ?? ?ی? ?ی ????ی ??ی ????? ???? ??ی?... ??? ??ی ???? ?? ??? ??ی ????? ??? ?? ???? ???...???ی ?? ???یی ???ی... ?? ?ی ???ی? ????? ? ???ی ?? ?ی???? ??? ?? ??ی? ????? ??ی? ????ی?... "?ی?? ?? ?? ??????? ?? ?u ????? ??..." ?? ?ی? ????ی? ?ی??? ??? ?? ??????ی ??ی ???? ?ی?ی ?? ی??? ?ی ???...

??ی??? ی? ?? ی? ????? ??? ?? ??? ??? ?????...??? ??? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ??????? ???? ?? ?ی ???ی?? ????? ?ی ????? ?? ???ی ???? ?????????ی??? ?? ?ی ??ی?? ?...????? ????? ??? ?? ?? ????? ?ی ????ی?. ???ی ????? ? ???? ??ی ????... ?? ?ی ??? ?? ?? ?ی? ????? ?? ???? ??ی ??ی?ی... ?? ?? ???ی??ی ??ی?ی... ???ی ?? ??ی? ??یی ?? ??? ?? ?ی ????... ?? ??????? ?uی ?? ???? ?? ?ی?? ?ی???ی? ??????? ???ی?? ی ?? ?? ??ی ??? ?ی? ???ی ?? ??... ???? ?? ????... ??ی ?? ی?? ?ی?ی? ??????? ????? ?ی?ی?? ??? ?ی?ی?? ?? ?? ?ی? ??ی? ????ی ??...???? ???ی? ???? ???????? ??? ??ی ??ی?? ??? ??? ???? ?? ???? ???? ????... ???... ??ی?? ??ی?? ????ی? ??? ?ی???? ??ی ???...??????ی?? ?ی?? ?ی ?????. ????ی??ی??? ?ی?ی ????? ?? ??? ?? ??? ?? ??ی? ???? ?ی ??? ? ?ی ??? ?ی ????...???? ??? ?? ? ??? ???? ?? ?ی ????... ??? ?? ????? ?? ??? ?ی ??ی?...?? ?? ????? ??ی ?? ?? ?????... ???? ??? ??? ???ی ?ی???...?? ???? ????ی ?? ??ی ????? ?? ?? ??? ? ??ی ??ی?? ????ی??? ????ی ??? ?? ?? ی?? ???? ??? ????ی ?? ?? ???ی ??? ??ی ???... ???? ???????? ???????? ?? ?? ?ی ????...? ??ی ?? ???? ?? ?ی ??? ??? ?ی? ???? ??? ???. ?? ?? ?????? ??? ??ی ???... ???? ???ی ???...?ی???? ??ی ?????? ?ی? ????ی ???ی ?? ?ی??? ?????...??? ?? ?? ?? ?ی??? ??? ?? ???? ی? ????ی ?ی ??? ?? ?? ?ی ??ی ???ی ?ی ??ی... ??????? ?? ??? ?? ????... ?? ???? ?? ????? ? ???? ???? ???? ??? ? ?? ????? ???. ?? ??? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ? ?? ?? ?????? ?? ??? ?? ?? ?? ????? ???? ...???? ?? ??? ?????? ?????? ??? ...??? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ? ?? ?? ?????? .. ?????? ????? ..??? ?????? ??? ...?? ?? ?? ????? ????? ?? ?? ??? ?????? ?? ? ???? ????? ? ???? ? ????? ?????? ?????... ?? ?? ???? ?? ??????? ???? ????? ?? ?????? ? ????? ???? ..?? ..?? ?? ???? ..????? ???? ????? ?? ?? ?? ????? ?????? ??? ????? ...??? ??? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ??? ...??? ? ???? ?? ?? ?? ????? ?? ??? ..!!!? ????? ?? ? ?? ?? ?????? ???? ??? ?????? ..?????? ?????? ??..?? ????? ???? ? ????? ?? ?? ?????? ???? ?? ??? ???? ??? ?????? ???..?? ??? ? ??? ??? ????? ?? ?? ?? ??? ????? ????? ?? ?? ??? ????? ???...? ?? ??? ????? ???..?? ?? ??? ?? ? ??? ?? ??? ?? ????... ????? ?? ??? ??? ..??? ?? ????...!!! ?? ??? ?? ???? .. ????? ..????? ...??????? ? ???? ??? ???.... ?? ?? ?? ?? ?? ??... ????? ???? ?? ??? ????? ???...????? ... ??? ... ????? ?? ??? ??? ..??? ?? ????..?? ??????? ??? ?????? ???? ???? ????? ???? 4:30 ?????? ??? ?????? ??? ? ??

سه شنبه 5 شهریور 1392 - 8:36:13 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 22 شهریور 1392   1:05:09 AM

رسم عاشقی این نیست که بگویی مرا دوست داری و بعد از مدتی مرا تنها بگذاری.
رسم عاشقی این نیست که مرا به اوج قله احساسات ببری و بعد مرا از همان جا رها کنی.
این رسمش نیست که پا به پای من بیایی و روزی رفیق نیمه راه شوی.
این رسمش نیست که قلبم را بگیری و آن را بازیچه خودت کنی.
این رسمش نیست که مرا در آغوش بگیری و هوس را به جای عشق برایم معنا کنی.https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 22 شهریور 1392   12:51:24 AM

یکرنگ باش ای تو که ادعا میکنی عاشقترینی ، مغرور نباش ای تو که ادعا میکنی مرا دوست داری ، تو که میگفتی تنها مال منی ، پس چرا برای همه چشمک میزنی.
تو که میگفتی تنها در قلب منی ، پس چرا در قلب همه پرسه میزنی؟
وفادار باش ، ای تو که در آغاز آشنایی وفاداری در حرفهایت بود ، صادق باش ای تو که با دروغ مرا در دام خودت انداختی .
یکدل باش با دلی که تنها به عشق تو مانده و خطی سرخ بر روی همه کشیده.
تو که میگویی مرا دوست داری چرا اشکهایم را پاک نمیکنی ، چرا دلتنگم نمیشوی و مرا صدا نمیکنی؟
به خدا این رسم عاشقی نیست.https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 22 شهریور 1392   12:33:07 AM

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…

نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…

برای اینکه نگذارم آنها بیایند…

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 22 شهریور 1392   12:28:11 AM

دل بــه دلم کـه نـدادي

پا به پـايـم کـه نـيـامـدي

دسـت در دسـتـم کــه نـگـذاشـتـــي

سر بــه سـرم ديـگـر نـگـذار کـه قـولـش را بــه بـيـابان داده ام...

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:49:47 PM

زندگی یعنی ...
ناخواسته به دنیا اومدن
مخفیانه گریستن
دیوانه وار عشق ورزیدن
و
عاقبت در حسرت اونچه دل می خواد و منطق نمی پذیره مردن...https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:47:26 PM

مثـل ِ این صدا خفـــه کن ها میمونه

که میـذارن سر هفت تیـــــــــر !

خیانت رو میگم ...


بی صــــدا می کشتتhttps://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:35:06 PM

هووووووی زندگی

کلاهت رو به هوا بینداز

که من دیگه

جون بازی کردن ندارم.

تو بردی ..!!؟https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:31:44 PM

من خودم رو كوچيك كردم...تا تو خودت رو كوچيك نبيني ..اما تو ...!!!؟ كوچيك تر از اون بودي كه با اين حرف ها بزرگ بشي...!!؟

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:22:53 PM

الآن گرمـی نمی فهمی عزيزم...!

آدم هــــا بـــرای هـــم سنـــگِ تــــمــوم مـــی گُـــذارنــد..

امـــــا نــه وقــتـــی کــه در مـــیـونـــشــون هــــستـــی...

نــــه.....

اونـجــــا کــه در مـــیــون خـــاک خـــوابــیـــدی..

"سنــــگِ تـــمــــوم "میگـــذارنـــد و مـــی رونـــد....https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:20:28 PM

انـــگـــشــتـــت فــقــط جــآی یــک حـــلـــقه داره. . .
دلـــ ــت رو دســت بــ ــه دســـت مـــیکـــنی

بـــرای چـــي؟؟؟

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:17:47 PM

 تازگیا مُد شده میگن

عشقت رو ول کن بره اگه برگشت، مالِ خودته...

  اگه برنگشت،از قبل هم مالِ تو نبوده!!!

لعنتی، کفتر بازی میکنی مگه؟!!!؟https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:10:37 PM

خدايااااا ... خودمونيم ...!!!

انگار خاك كم آوردي

يك سري آدمها رو با لجن ماست مالي كردي ها ....!!!!!؟؟

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:07:30 PM

خطاي ديد يعني اينكه طرف هيچ چيز هم نيست !!! ولي ما زيادي گنده مي بينمش...!!؟؟؟


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   1:01:39 PM

هر چه مي خواهد دل تنگت نگو..........ساكت.!!!!؟ كسي درك نخواهد كرد.....!!!؟؟

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   12:58:14 PM

همین جایی که هستی باشاز این خونه بری کیشیتو این خونه خودت شاهیداری سرباز کی میشی؟همین جایی که هستی باشعذاب رفتنت کم نیستتو "حوای" کسی میشیکه من میدونم "آدم" نیستhttps://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   12:55:56 PM

اگردل بستی ....محکم نبند،

او میرود و وتو میمانی و یک گره ی کور....

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 21 شهریور 1392   12:47:20 PM

دست همیشه برای زدن نیست
کار دست همیشه مشت شدن نیست
دست که فقط برای این کارها نیست
گاهی دست میبخشد ، نوازش میکند و احساس را منتقل میکند …
گاهی چشمها به سوی دست توست ، دستت را دست کم نگیر !

http://donyayeman.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 18 شهریور 1392   4:38:03 PM

Likes 1

درود بر شما

ممنون از توضیحات کاملی که در مورد آهنگ ساری گلین دادید. پاینده باشید

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 18 شهریور 1392   4:23:24 AM

ترجمه فارسی ساری گلین

سر گیسوها را نمی بافند
غنچه گل را نمی چینند
این چه حکمتی است
که تورا به من نمی دهند
*ای چوپان گوسفندها را در طول دره
باز گردان ای خورشید من
چه می شود روزی من صورت یارم را ببینم
چه کار کنم ساری گلین *
عاشقی را که از معشوقش جدا کنند
مثل این است که با شانه موها را از فرق باز کنند
من که نمی توانستم یک روز دوری یارم را تحمل کنم
سال ها از او دور ماندم
چه کار کنم ساری گلین

*******

همچنین حسین علیزاده نوازنده مشهور تار در آخرین آلبوم خود به نام به تماشای آبهای سفید (با نام انگلیسی Endless Vision) این قطعه را همراه با ژیوان گاسپاریان اجرا کرده که در آن ایلقار مرادوف همراه با افسانه رسایی شعر آن را می خوانند. البته در ادامه قطعه ژیوان گاسپاریان آن را به زبان ارمنی و سپس به زبان فارسی شعری با همین موسیقی خوانده می شود. توصیه می کنم حتماً به ساری گلین در آلبوم حسن علیزاده گوش کنید. مطمئنم شما هم به اندازه من لذت خواهید برد.

بودرنین، اوزونو، چوبان قایتار، قوزونو، ساری گلین
نه اولا بیرگون، گورم، اوزیاریمین، اوزونو ، آخ
نئنیم آمان، آمان ... نئنیم آمان، آمان، ساری گلین

گل سرخ کاشتم خار روئید، عشق من دریغا، ای دریغا…
دختر کوهستان، دختر زیبا، غزال زیبا، رفت و یار دگر گرفت
مادرت بمرد، دختر کوهستان دختر زیبا، دختر مارال غزال زیبا، رفت و یار دگر گرفت
مادرت بمیرد، دریغا ای دختر کوهستان، دردت به جانم، دریغا چه کنم

دامن کشان، ساقی می خواران، از کنار یاران، مست و گیسوافشان، می گریزد
بر جام می، از شرنگ دوری، بر غم مهجوری، چون شرابی جوشان، می بریزد
دارم قلبی ، لرزان ز رهش ، دیده شده نگران
ساقی می خواران، از کنار یاران، مست و گیسوافشان، می گریزد …


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 18 شهریور 1392   4:21:35 AM

بنابراین می توان گفت هنر آذربایجان، هنر رهایی بخش است. آزادی نتیجه این هنر رهایی بخش است. آزادیی که خود مبنای کنش هنری است. ترانه ای مردمی که بر ساکنین منطقه آذربایجان تداعی گر هنر رهایی بخشی است که از ایثار به رهایی می انجامد.

آهنگ و موسیقی ساری گلین سالهای سال سینه به سینه به ما رسیده و ساری گلین از تصنیف های فولکولور آذربایجان محسوب می شود. خواننده های بسیاری این آهنگ و شعر را خوانده اند و به آن افتخار می کنند، از آن جمله می توان به قدیر رستمف اشاره کرد.

ساری گلین

ساچین اوجون هؤرمزلر، گولو سولو (قونچا) درمزلر ... ساری گلین
بوسئودا نه سئودادیر؟ سنی منه وئرمزلر ...
نئیلیم آمان، آمان ... نئیلیم آمان، آمان ... ساری گلین

بو دره نین اوزونو، چوبان قایتار قوزونو ... قوزونو ...
نة اوْلا بیر گون گؤرم، نازلی یاریمین، اوزونو ...
نئیلیم آمان، آمان ... نئیلیم آمان، آمان ... ساری گلین

عاشیق ائللر آیریسی، شانا تئللر آیریسی ... ساری گلین
بیر گونونه دؤزمزدیم، اوْلدوم ایللر آیریسی ...
نئیلیم آمان، آمان ... نئیلیم آمان، آمان ... ساری گلین

********************************************https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 18 شهریور 1392   4:19:49 AM

راز ترانه محبوب ساری گلین

ساری گلین یعنی عروس زرد یا عروس موطلایی که در افسانه‌های آذربایجان اشاره به خورشید است، یکی از تصنیف‌های فولکلور آذربایجان است. براساس این افسانه،خورشید در سه هزارمین سال خلقت دزدیده می شود. تلاش برای آزادی خورشید و حسرت آن در موسیقی آذربایجانی ماتریالیزه شده است. برای ساری گلین در آذربایجان رقص زیبایی وجود دارد که حرکات آن حس تمنا و خواستن را در انسان زنده می کند. دستها به سمت آسمان باز می شود و با ملودی نرم ۴/۳ حرکات پا و دست انجام می شود.

یافته های باستان شناختی در سال ۱۳۷۶ از منطقه سؤنگؤن در شهرستان ورزقان، استان آذربایجان شرقی، قدمت این رقص باستانی را به هزاره های قبل از میلاد می برد. بنا به تفسیر محقق برجسته اساطیر و هنر آذربایجان، میرعلی سیدسلامت، این رقص مراسم آزاد کردن خورشید از اسارت است (سیدسلامت ۱۳۸۲). همچنانکه در تصویر سنگ نگاره دیده می شود، انسانی در سمت چپ دستی بر شانه به نشانه ایثار و اهریمنی در سمت راست خورشید اسیر را در دست دارد. رقص ساری گلین، رقص مبارزه برای رهایی خورشیدی است که اهریمن آن را به اسارت برده است. انسانی که برای رهایی آن آمده، چنان شیفته خورشید است که حاضر به فدای جان خویش در راه رهایی آن است.

هنر آذربایجان در انواع خود این اندیشه رهایی بخشی به دیگری را بازنمود می سازد: هنر صخره ای با نگاره رقص ساری گلین، هنر موسیقی با آهنگ ساری گلین، هنر رقص با رقص ساری گلین، هنر گلیم بافی با طرح های خورشید اسیر.


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 18 شهریور 1392   3:34:01 AM

من نيز به  حسن سليقه شما احترام گذاشته و اين آهنگ را باز هم در وبلاگ قرار ميدهم تا بيشتر با لذت گوش كردن به آن همراه شويد

http://donyayeman.gegli.com

ارسال پيام

دوشنبه 18 شهریور 1392   2:56:42 AM

به خودم احترام می گذارم
برای خودم چائی میریزم و در زیباترین بشقاب خانه یک عدد شیرینی می گذارم به همراه آهنگ دلنشین ساری گلین و میگویم بفرمایید چایتان سرد نشود و از تمام تنهایی ام لذت می برم

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 15 شهریور 1392   12:06:49 AM

یه روزی میرسـه کـﮧ جای خـالیم رو بـا هیچ چیـز نـِمیتونی پُـر کنی .......
من " خـآص " نبودم ،.
فـَقط ...
عـِشقم بی ریـا بود ...
و عـِشق بی ریـا کیمیـاست ...!https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 14 شهریور 1392   11:38:04 PM

با تشكر از حضور و ابراز لطف پريساي عزيز بخاطر تعريف بزرگوارانه اي كه راجع به مطالب اين وبلاگ داشتند ... كه بيشتر نشان دهنده بزرگواري خودت است ..بهترينها آرزوي من براي شما است

سپاس

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 14 شهریور 1392   11:23:53 PM

با تشكر از سرزدن شما بانو معصومه عزيز و گرامي و ديگر دوستان خوبم به اين كلبه دريايي

ضمن تاييد تمامي مطالب شما و تاكيد بر ثبات در بينش و مراودات مرسوم شده ميان دوستاني كه بيشتر دست در آتش قلم و نگاشتن دارند...از اين يادآوري شما كه ارزش تمامي وبلاگها به خوانندگان آن هاست است علي الخصوص خوانندگان خاموش كه با حضور خاموش خود بر ارزش آماري و ديداري هر وبلاگ اضافه ميكنند ، بسيار سپاسگزارم.. شخصا معتقدم ..اعتماد در دنياي مجازي همواره بايد تا مرز 99 درصد هم برسد اما صد در صد هرگز ..چون همون يك درصد ميتونه مارو در حاشيه امنيت قرار بده تا آسيب نبينيم هر چند لزوما همه آسيب ها يكسان نيستند و طيفهاي گسترده اي دارند از آسيب هاي عاطفي و روحي و رواني بگيريد تا آسيبهاي اجتماعي و فردي و اقتصدي و بسياري از جنبه هاي ديگر ..اميدوارم كه هرگز با هيچ يك از اين آسيب ها رويارو نشويم....با تشكر مجدد از كامنت هاي مفيد و حضور ارزشمند شما

سپاس

http://parisamotahari.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 14 شهریور 1392   5:02:40 PM

Likes 1

شعرها ومتن ها بسیار زیبا بود

خسته نباشید

ТЕКУТ ПЕЧАЛЬЮ С НЕБА СТРУИ...

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 14 شهریور 1392   2:19:15 AM

Likes 1

یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه

کشاورز دامپزشک میاره .

دامپزشک میگه:

" اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش وایسته گاو رو بکشید "

گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه:

"بلند شو بلند شو"

گاو هیچ حرکتی نمیکنه...

روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه:

" بلند شو بلند شو رو پات بایست"

بازگاو هر کاری میکنه نمیتونه وایسته رو پاش

روز سوم دوباره گوسفند میره میگه:

"سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه

و نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی "


گاو با هزار زور پا میشه..

صبح روزبعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش وایساده

از خوشحالی بر میگرده میگه:

" گاو رو پاش وایساده ! جشن میگیریم ...گوسفند رو قربوني كنيد... " 


                   =============                    


نتیجه اخلاقی:

خودتونو نخود هر آشی نکنید !


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

پنجشنبه 14 شهریور 1392   2:15:32 AM

Likes 1

به دنبالت ندیدی سایه‌ی مردی پشیمان را؟
کسی که می‌شناسد لهجه‌ی سنگین باران را؟

پس از تو زردی‌ام را سیلی هر دست قرمز کرد
چه ارزان می‌فروشم سیب‌های سرخ لبنان را!...

دلم دریاست بی تو کوسه‌ها در من کمین کردند
کشانده بوی خون این وحشیان تیز دندان را

پس از تو عطر لاهیجانی صد قوری چینی
پس از تو چای مهمان کرده‌ام هر حجله شیطان را

بیا و فرض کن پیراهنت را باد با خود برد
که رسوا کرد یوسف شهر کنعان را ... تو تهران را

تو سیبی پرتقالی طعم لیمو می‌‌دهی گاهی
بیا و چاق کن با طعم تنباکویی‌ات جان را


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 13 شهریور 1392   11:53:15 PM

Likes 1

ممنون از بانوي آرامش و توضيحات تكميلي شما ، ضمن تاييد مطالب و صحبتهاي شما  بايد اضافه كنم كه دنياي مجازي براي بعضي ها به اشتباه به يك آزمايشگاه رفتار يا تيپ شناسي براي انجام آزمايشات و تست هاي رواني و شخصيتي بدل شده ..!!!! چرا كه در خلال ارتباطات دنياي واقعي چنين فرصتهايي رو نداشته يا ندارند ... و همين امر باعث ميشه تا بخوان از دوستان يا افرادي كه دراين دنيا با اونها در ارتباط هستند توقعات بيجا يا غير معمول داشته باشند..اگر يك آقا باشه گاهي اوقات دوست داره دوست مجازي خانمش عين دنياي واقعي تحت مراقبت و تكفل اون باشه و بمونه و بدون اجازه اون آب هم نخوره...!!؟يا بالعكس اگر يك خانوم باشه هر نوع ارتباط يا تماس مجازي دوست آقايش رو با جنس مخالف به حساب روابط غير متعارف ميزاره و ميگه حتما ارتباطي داريد ..!! يكي نيست بگه آخه دوست من ، خانم يا آقا .اين دنيا اتفاقا براي همين نوع ارتباطات ايجاد شده تا از ابعاد انساني و علمي و مشتركاتي كه با هم داريم بهره برده و چيزي به جنبه هاي انسانيمون اضافه بشه و لا غير..در نتيجه اگر بخواد اين دنياي مجازي هم با رنگ و بو و تعصبات دنياي واقعي اداره يا مورد توجه باشه و قرار بگيره كه توي همون دنياي واقعي خود راحت تر كپيده بوديم...؟؟؟!!  ولي بايد در برخورد با اين جور افراد با نگاه دلسوزي و ترحم نگاه كرد چون در دنياي واقعي هرگز اجازه ابراز وجود يا احساس به اونها داده نشده يا در اون حد و اندازه نبودند...

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 13 شهریور 1392   11:51:00 PM

Likes 1

راستش خيلي ها پيوسته مانند داروهاي داروخونه با تاريخ توليد و انقضاء پيوسته در گوهردشت تردد كرده و اون رو اولين و آخرين پناهگاه مي دونند گاهي شاكي ميرن ولي منزوي برميگردند ، گاهي هم آگاهانه ميرن ولي پشيمون برميگردند ....ميخوام بگم كلا دنياي مجازي هم قلق خاص خودش رو داره ... علي الخصوص سايت هاي اجتماعي ... منتهي يك مزيت خوب دنياي مجازي اينه كه اگر در اين دنيا دنبال دوست باشيم با يك كليد ميتونيم اون رو نشون بديم و حتي تعداد اونها رو روز به روز افزايش بديم و حتي اين امكان هم داريم اگر از كسي خوشمون نياد با يك كليد اون رو براي هميشه نبينيم ...ميخوام بگم دنياي مجازي هزاران خوبي و ده ها برابر بدي داره ...بد نيست اگر بگيم بايد تمام ترفندهاي اون رو بدوني و بلد باشي.. اخيرا از آن دست دوستاني كه ياد كرديد كم نيستند .....بعد از افتضاحات فراواني كه به بار آورده اند و همگان شاهد آن بوده اند حجره روشنفكري رو تشكيل و به خود اختصاص داده و خود از يكديگر تعريف و تمجيد كرده و قربون صدقه هم ميروند و ديگران را به سخره مي گيرند..و به قول معروف خود گويند و خود شنوند و خود مرد هنرمند باشند ...نوش جانشان تا براي كسي مزاحمتي نداشته باشند ...حضور و منويات عقلي و درونيشان اسباب سرگرمي و مشغول شدن ديگران است...اين هم جزء و جماعتي يا بهتر بگوئيم جماعتي جدائي ناپذير از اين دنياي مجازيند ..كه از بي زباني و ناچاري به خيار خوردن اجدادشان هم كار دارند ...واي به روزي كه نوبت خيار خوردن خودشان شود....بهر حال بايد كافه آرام را براي ايام  روبروي  پائيزي مهيا كنيد كه نوشيدني هاي گرمتان حتما از چند صد متري  مشتري ها را به سوي خود جذب خواهد كرد ..و بنده نيز در ميان مشتريان پر و پا قرص آن خواهم بود ....

دریا طوفانی بشه غریبا آشنا میشن

تموم نا خداها یک شبه با خدا می شن

رفیقاى نیمه راه، زیادى هارت و پورت دارن

چند قدم باهات میان بعدش ازت جدا مى شن

جورابش یه جفت باشه آدم، خیالش راحته

بیشتر از یه جفت باشه همیشه تا به تا مى شن


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 13 شهریور 1392   1:52:14 PM

Likes 1

ممنون از حضور ارزشمند و هميشگي بانوي آرامش معصومه عزيز

در برابر خوبي ها و نظرات بلند شما همواره دست ما كوتاه و ناتوان است و هر آنچه محبت داشته و داريد چيزي نيست جز مناعت طبع و بزرگواري هاي شما ، واقعيت اينه كه حضور و وجود عشق واقعي در زندگي آدم ها تاثيرات زيادي داره ، يكيش همين بي نياز بودن به نگاه و توجه اين و اونه ...بي نياز بودن از حضور خيلي ها و در عين حال دلتنگ شدن از نبودن بعضي هاي انگشت شمار كه هر كدام خود به تنهايي يك جمع اند...اگر كسي محبت بنده يا شما رو به حساب نيازمون بزاره ..اين مشكل يا بازتاب اون تنها ضررش متوجه خود اون فرده ، حتما در نگاه آدمهايي مثل ما آگاهي از وجود چنين استنباط غلطي در تفكرات يا ذهن مخاطب موجب مي شه تا ديدگاهمون به اون شخص عوض شده و اون  فرد حتما فرصت دوستي و دوست داشته شدن توسط مارو از دست بده ، بانو معصومه عزيز اينجا آدمهايي رو مي شناسم كه هنوزم كه هنوزه با اجازه اين يا اون دوست يا فرد كامنت ميزارن و گاها بهشون ديكته ميشه كه چي بگن و چي نگن ...حتي عين جملات رو براشون مي نويسن و ميگن براي فلاني عين همين رو بنويس يا بگو يعني اشخاصي اون فرد يا افراد رو عين پينوكيوي بي جان و عروسك خيمه شب بازي با نخهايي كه در اختيار مي گيرن بازي ميدن اون هم به ميل و نظر خودشون...ودرك اين واقعيت براي بيننده تلخه ..از اين جنبه تلخ كه خود اون فرد چرا نبايد فكر كنه كه افكار ، شخصيت و جايگاه خودش خيلي با ارزش و والا تر از اين حرف هاست كه مسخ شده يا به كنترل ديگران در بياد..شخصا دوستار افرادي هستم كه شخصيت مستقل و آزادي دارند ..

هر كس بد ما به خلق گويد
ما سينه او نمي خراشيم

ما خوبي او به خلق گوئيم
تا هر دو دروغ گفته باشيم

از اينكه حضور ارزشمندتون رو از اين كلبه دريايي دريغ نمي كنيد ، بسيار سپاسگزارم 

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   11:42:18 PM

Likes 1

می نویسم از تو برای تو و دور از تو

بدون هراس از خوانده شدن

بگذار همه بدانند می نویسم برای تو

برای! تویی که بودنت را نه چشمانم می بیند

و نه گوش هایم می شنود و نه دستانم لمس می کند

تنها با شعفی صادقانه

با دلم احساست می کنم... !!!

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   11:39:54 PM

Likes 1

میدونی وقتی واست پیام نمیدم یعنی چی ؟

یعنی پیامی در حد مرامت ندارم با مرام !

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   11:36:47 PM

Likes 1

حـــــــــرام بــــــاد ...

دوست داشتن کسی کـــــه

عاشقـــــــــی ســـــــــــــــــرگرمی اوست ..،!

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   11:33:31 PM

Likes 1

تو چنان زیبا شده ای میان شعرهایم

که گمان نکنم خودت هم بدانی

این که داری می خوانیش

خودِ تویی . . .

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   11:30:43 PM

Likes 1

زیادی خوبی نکنید !!

انسان است ....

فراموشکار است ....

از تنهایی اش که در بیاید تنهایی ات را دور میزند ،

پشت میکند به تو ، به گذشته ، حتی روزی می رسد

که به تو می گوید " شما " ..........؟؟؟؟؟

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   11:26:12 PM

Likes 1

خیلی حرف است ...
وفادار دستانی باشی
که یکبار هم
لمسشان نکرده ای!!!

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   11:24:10 PM

Likes 1

گاهی غافل می شوم ازآغوشت که همیشه باز است ...

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   8:53:47 PM

Likes 1

 معصومه عزيز ميزنم به سلامتي هر ايراني اصيل

ميزنم به سلامتي همه اونهايي كه هرگز از خودشون خارج نشدند و نقاب به صورت نزدند

ميزنم به سلامتي  سلامتي و به سلامتي خودت كه توي كوير معرفت " ميم " آخر مرامي

و باز هم به سلامتي خودت كه مرام و معرفت مردونه رو بخوبي به صد تا مرد درس ميدي


https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   3:35:36 PM

Likes 1

نمي دوني چه سعادت و افتخار بزرگيه ، بودن با بعضي ها و نبودن با خيلي ها ، به سلامتي همون بعضي ها كه با بودنشون  دليل موندن ميشن ..و به سلامتي همون خيلي ها كه با نبودنشون ..باعث ارزشمند تر شدنت ميشن

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   3:33:00 PM

Likes 1

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست اما برای ماهی زندگیست.پس برای اونیکه عاشقته ماهی باش نه مرغابی...https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

سه شنبه 12 شهریور 1392   3:24:22 PM

Likes 1

با سلام و درودهاي پيوسته بخاطر حضور بانوي آرامش معصومه عزيز در اين كلبه دريايي

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

یکشنبه 10 شهریور 1392   7:40:44 PM

Likes 1

مهمتر از حساب بانکی یک مرد ....
شانه های اوست..... برای تکیه کردن ...!
و مهمتر از ظاهر یک زن ....
دل اوست ...
که بدانی ....به راستی عاشق است یا نه ...!

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 9 شهریور 1392   4:06:47 AM

Likes 1

 با درود و سپاس از حضور ارزشمند و صميمي  بانوي صفا و آرامش معصومه عزيز

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 9 شهریور 1392   3:26:32 AM

Likes 1

 به سلامتي همه بي وفايان كه روزي با ادعاي وفاداري و عشق و مرام توي دلي جا گرفتند تا به وقتش اون رو بشكنند...فقط نميدونم چرا بعد از شكستن باز هم دلتنگشون مي شيم...

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 9 شهریور 1392   3:24:29 AM

Likes 1

 جهالت کاری کرد که پیرزن ایرانی گاوش را بفروشد که به مکه مشرف شود........!! 

تا عرب از شتر به لامبورگینی و از چادر به برج برسد......!!

مردم ما سعادت را تقدیم اعراب کردند که شاید سعادت خود را در دنیای دیگری بیابند...........

میدانی خدا کجاست؟

خدا در قلب مادری است که برای مداوای کودکش کلیه اش را می فروشد

خدا در قلب کودکی است که در همسایگی حاجی از فقر ناله می کند 

و آنگاه حاجی در بین عربها به دنبال خدا می گردد!!!!!!!!!

https://www.asheghedaryaa.gegli.com

ارسال پيام

شنبه 9 شهریور 1392   3:23:13 AM

Likes 1

 کاش می شد که کسی می آمد

باور تیره ی ما را می شست

و به ما می فهماند